parafotomania

Jerzy Gumowski (parafotomania)

Jerzy Gumowski - fotograf, członek ZPAF.
Fotografuję od 1973r, dwadzieścia lat przepracowałem jako fotoreporter związany z Gazetą Wyborczą. Byłem zastępcą szefa działu fotograficznego w Rzeczpospolitej.
Specjalizuję się w fotografii lotniczej. Jestem autorem albumu "Polska z Nieba" oraz "Wilanów Górą ".

Wszystkie fotografie na tej stronie są chronione prawem autorskim. W sprawie korzystania z zasobów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.
George Gumowski - a photographer, a member of ZPAF (Union of Polish Art Photographers).
Photographing since 1973, twenty years I worked as a photojournalist associated with Gazeta Wyborcza. I was deputy head of the photography department in the Rzeczpospolita.
I specialize in aerial photography.

All photographs on this site are protected by copyright. On the use of the resources please contact us by email or phone.

Kontakt:
gumka0@o2.pl
tel. (48) 601336136
ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench