parafotomania

Jerzy Gumowski (parafotomania)

Jerzy Gumowski - fotograf, członek ZPAF.
Fotografuję od 1973r, dwadzieścia lat przepracowałem jako fotoreporter związany z Gazetą Wyborczą. Byłem zastępcą szefa działu fotograficznego w Rzeczpospolitej.
Specjalizuję się w fotografii lotniczej. Jestem autorem albumu "Polska z Nieba" oraz "Wilanów Górą ".

Wszystkie fotografie na tej stronie są chronione prawem autorskim. W sprawie korzystania z zasobów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.
George Gumowski - a photographer, a member of ZPAF (Union of Polish Art Photographers).
Photographing since 1973, twenty years I worked as a photojournalist associated with Gazeta Wyborcza. I was deputy head of the photography department in the Rzeczpospolita.
I specialize in aerial photography.

All photographs on this site are protected by copyright. On the use of the resources please contact us by email or phone.

Kontakt:
gumka0@o2.pl
tel. (48) 601336136
ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs