GALERIA 9 - parafotomania
ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs

29.05.2008 WARSZAWA
PAWEL MIRSKI I ADAM TARLOWSKI OBRACZKUJA WARSZAWSKIE KAWKI
FOT. JERZY GUMOWSKI


Paweł Mirski i Adam tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na zlecenie Instytutu Zoologii PAN obrączkują warszawskie kawki. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie kolory obrączek. Po raz pierwszy ptaki będą oznakowane kolorowymi obrączkami z wyraźnymi białymi literami. Na Woli będą niebieski na Żoliborzu i Bielanach białe na Ursynowie zielone. Kod na obrączkach składa się z trzech liter lub dwóch liter zakończonych cyfrą . Odczytywanie tych obrączek będzie bardzo łatwe bo kolor i znaki są bardzo dobrze widoczne nawet z kilku metrów. Oznakowanie pozwoli na dokładne przebadanie populacji w kierunku migracji ptaków z dzielnicy na dzielnicą oraz miejsca zakładania lęgowisk.

ZWIERZETAPTAKIORNITOLOGIANAUKI INNE